Reglement Cameratoezicht

Privacy en veiligheid – Camerabewaking bij Sportcenter Spear

 

In dit reglement legt Sportcenter Spear vast met welk doel zij cameratoezicht inzet en welke grenzen en rechten daarbij gelden. Dit reglement bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben.

 1. Werkingssfeer en doelstellingen cameratoezicht
  Dit reglement is van toepassing op sporters, medewerkers en bezoekers die zich bevinden in de gebouwen van Sportcenter spear. Het inzetten van cameratoezicht, en het gebruik van de camerabeelden, is alleen toegestaan voor:
  1. De bescherming van de veiligheid en gezondheid van sports, medewerkers en bezoekers;
  2. De beveiliging van de toegang tot het gebouw, waaronder mede is begrepen het weren van ongewenste bezoekers;
  3. De bewaking van zaken die zich in gebouwen op/of rond de terreinen bevinden;
  4. Het vastleggen van incidenten;
   1. De camerabeelden worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de doelstelling zoals hierboven beschreven.
   2. Sportcenter Spear filmt nadrukkelijk niet in de kleedkamers, douches en toiletten, dit om de persoonlijke levenssfeer van haar klanten te beschermen.
  5. Verborgen camera’s

Sportcenter Spear maakt geen gebruik van verborgen camera’s, tenzij het gebruik noodzakelijk is om onregelmatigheden te constateren. In dat geval zal Sportcenter Spear beoordelen of de inzet van verborgen camera’s prportioneel is alvorens zij besluit om betrokkenen te informeren. Alleen wanneer er geen passend alternatief voor handen is zal Sportcenter Spear overgaan tot het gebruik van verborgen camera’s.

 

 1. Uitvoering van het cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt beheerd door Sportcenter Spear en deze blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

 1. Bewaartermijn van beelden

Beelden worden na 2 maanden verwijderd, tenzij er incidenten op te zien zijn. In dat geval bewaart Sportcenter Spear de beelden zo lang als nodig is voor de bedrijfsvoering. Indien dit van toepassing is, zal Sportcenter Spear het gebruik en de bewaartermijn van deze camerabeelden melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Toegang en beveiliging van beelden

Sportcenter Spear heeft adequate maatregelen getroffen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden. De personen die beelden mogen bekijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is alleen mogelijk via desbetreffende Clubmanager/Eigenaar.

 1. Inzage en kopieën van camerabeelden
  De camerabeelden worden alleen verstrekt aan derden als dit verenigbaar is met het doel van de verwerking van persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 1, of als er een wettelijke verplichting is.
  Voordat tot verstrekking van een kopie van de camerabeelden wordt overgegaan, legitimeert de ontvanger van de camerabeelden zich. Deze ontvanger tekent voor ontvangst alsmede voor het zorgvuldig en integer gebruik van de camerabeelden. De ontvanger is gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 2. Afgifte van camerabeelden

Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven beval door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Sportcenter Spear hiertoe verplicht. Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn en het van dusdanig belang is.

 1. Klachten en vragen

Vragen of klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de betrokken medewerkers kunnen worden ingediend bij de directie van Sportcenter Spear.

Dit kan per e-mail aan info@spear.nl

 

Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een reactie worden gegeven.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist Sportcenter Spear.